Video

  • Home
  • >
  • Media
  • >
  • Video
  • >
  • TER - Tour European Rally 2017 - Transilvania Rally TV Magazine

TER - Tour European Rally 2017 - Transilvania Rally TV Magazine

Giandomenico Basso wins the 1st Round of TER - TOUR EUROPEAN RALLY 2017:
Transilvania Rally - Cluj-Napoca - ROMANIA

13.05.2017